LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE

 


A.N.I.C., Buc. – Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti

A.N.R.M., Chşn. – Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Chişinău

A.M.R., Buc. – Arhivele Militare Române, Bucureşti

C.B.B. – Cabinetul civilo-militar pentru administrarea Basarabiei şi Bucovinei

C.C. – Comitet Central

C.C.U. P.C.b. – Comitetul central Unional al Partidului Comunist bolşevic

C.F.R. – Căile Ferate Române

C.E.D.O. – Curtea Europeană a Drepturilor Omului

CEKA – vezi V.C.K.B.K.S.

C.I.A. – Agenţia Centrală de Informaţii (Central Intelligence Agency)

com. – comuna

C.S.S. R.M. Consiliul Suprem de Securitate al Republicii Moldova

D.G.P. – Direcţia Generală a Poliţiei

D.G.S.P. – Direcţia Generală a Securităţii Poporului

D.G.S.S. – Direcţia Generală a Securităţii Statului

D.R.O. – Organizaţia Revoluţionară Dobrogeană

E.P.S.C. – Echipa Poliţiei Speciale de Campanie

F.M.I. – Fondul Monetar Internaţional

G.F.P. – Poliţia Secretă de Campanie (Geheimefeldpolizei)

G.P.S.C. – Grupa Poliţiei Speciale de Campanie

G.P.U. – Direcţia Politică de Stat (Г.П.У. – Государственное Политическое Управление)

G.R.U. – Direcţia Generală de Informaţii al Marelui Stat Major al Armatei sovietice (ruse) – serviciu de informaţii militare sovietic (rusesc) (Г.Р.У. Главное Разведывательное Управление)

G.U.G.B. – Direcţia Generală a Securităţii Statului (Г.У.Г.Б. – Главное Управление Государственной Безопасности)

GulagDirecţia Generală a Lagărelor (ГУЛАГГлавное Управление Лагерей)

Gestapo – Poliţia Secretă de Stat (Geheime Staatzpolizei)

I.G.J. – Inspectoratul General al Jandarmeriei

I.R.P. – Inspectoratul Regional de Poliţie

Î.D.R. – Înalt Decret Regal

jud. – judeţ

K.G.B. – Comitetul Securităţii Statului (К.Г.Б. – Комитет Государственной Безопасности)

km. – kilometru

K.O.V. – Comitetul Vlasoviştilor Asociaţi (К.О.В. Комитет Объединённых Власовцев)

KripoPoliţia Criminală (Kriminalpolizei)

lt. – locotenent

lt. maj. – locotenent major

lt.-colonel – locotenent-colonel

M.A.E. – Ministerul Afacerilor Externe

M.A.I. – Ministerul Afacerilor Interne

M.Ap.N. – Ministerul Apărării Naţionale

M.C.G. – Marele Cartier General

M.G.B. – Ministerul Securităţii Statului (М.Г.Б. – Министерство Госсударственной Безопасности)

M.I.-6 – Secţia Informaţii Militare (Military Intelligence-6)

M.O.N.T. – Secţia Mobilizare şi Organizarea Naţională a Teritoriului a M.St.Major al Armatei române

M.O.P.R. – Organizaţia internaţională pentru ajutorarea luptătorilor revoluţie (М.О.П.Р. – Международная организация помощи борцам революции)

M.S.N. – Ministerul Securităţii Naţionale al Republicii Moldova

M.S. Regele – Majestatea Sa Regele

M.St.MajorMarele Stat Major

M.U. – Mare Unitate

n.a. – nota autorului

N.A.T.O. – Alianţa Nord-Atlantică (North-Atlantic Treaty Organization)

N.K.G.B. – Comisariatul Poporului al Securităţii Statului (Н.К.Г.Б. – Народный Коммисариат Государственной Безопасности)

N.K.V.D. – Comisariatul Poporului al Afacerilor Interne (Н.К.В.Д. – Народный Коммисариат Внутренних Дел)

nr. – număr

N.S.D.A.P. – Partidul Naţional-Socialist Muncitoresc German (Natsional Sozialistische Deutsche Arbeitspartie)

N.T.S.N.P. – Uniunea Naţional-Muncitorească a Tinerii Generaţii (Н.Т.С.Н.П. – Национально-Трудовой Союз Нового Поколения)

O.B.H.S.S. – Secţia pentru Lupta cu Furturile din Proprietatea Socialistă (О.Б.Х.С.С. – Отдел по Борьбе с Хищениями Социалистической Собственности)

O.G.P.U. – Direcţia Politică Unificată de Stat (О.Г.П.У. – Объединённое Госсударственное Политическое Управление)

O.N.U.D.I. – Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

O.K.H. – Comandamentul Forţelor Terestre (Oberkommando des Heeres)

O.K.M. – Comandamentul Forţelor Armate Maritime (Oberkommando der Marine)

O.K.W. – Comandamentul Suprem al Forţelor Armate (Oberkommando der Wehrmacht)

Orpo – Poliţia Ordinii (Ordnungs Polizei)

O.S.C.E.Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

O.S.S. – Oficiul pentru Servicii Strategice – Serviciul de Informaţii al Armatei S.U.A., precursor al C.I.A. (Office of Strategic Services)

O.U.N. – Organizaţia Ucrainenilor Naţionalişti

P.C. (b.) – Partidul Comunist bolşevic

P.C.M. – Partidul Comunist al Moldovei

P.C.R. – Partidul Comunist Român

P.C.U.S. – Partidul Comunist al Uniunii Sovietice

P.S.D.R. – Partidului Social-Democrat din România

P.T.T. – Poştă, Telegraf, Telefon

(r.) – în rezervă

R.A.S.S.M. – Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească

R.K.K.S. – marcă germană de ocupaţie (Reichskreditkassenschein)

R.M.N. – republica moldovenească nistreană; în limba rusă, П.М.Р. (P.M.R.) – Приднестровская Молдавская Республика

R.N.S.U.V. – Uniunea Naţională Rusă a Participanţilor la Război (Р.Н.С.У.В.Русский Национальный Союз Участников Войны)

R.O.A. – Armata Rusă de Eliberare (Р.О.А. – Русская Освободительная Армия)

R.O.V.S. – Uniunea Militară Rusă (Русский Общевоинский Союз)

R.S.H.A. – Direcţia Generală a Securităţii Reich-ului (Reichs Siherheitshauptamt)

R.S.S.M. – Republica Sovietică Socialistă Moldovenească

R.S.S.M.N. – Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Nistreană

R.S.S.U. – Republica Sovietică Socialistă Ucrainească

RazveduprDirecţia de spionaj a Armatei roşii (РазведупрРазведывательное Управление)

Schupo – Poliţia Pază Imperială (Schutzpolizei Der Reichs)

S.D. – Serviciul de Siguranţă (Siherheitdienst)

Sipo – Poliţia de Siguranţă (Siherheit Polizei)

S.I.S. R.M. – Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

S.I.S. – Serviciul de Informaţii Secrete (Servizio Informazioni Segrete)

S.O.E. – Biroul/Serviciul Operaţiilor Speciale (Special Operations Executive)

S.S. – subdiviziuni ale Partidului Nazist de pază şi represiune (Schutz-Staffeln)

S.S.D.D. – Serviciul de Siguranţă al Deltei Dunării

S.S.I. – Serviciul Special de Informaţii

S.S.I.A.G. – Serviciul Secret de Informaţii al Armatei germane

S.S.I.A.R. – Serviciul Secret de Informaţii al Armatei române

SMERŞ – Direcţia Generală de contrainformaţii militare din cadrul Comisariatului Poporului al Apărării al U.R.S.S. (СМЕРШ de la aglutinarea cuvintelor Смерть шпионам – „moarte spionilor”)

str. – strada

S.U.A. – Statele Unite ale Americei

t.f.f. – telegrafie fără fir

T.R. – trecut în rezervă

U.E. – Uniunea Europeană

U.R.S.S. – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

V.S. K.O.N.R. – Forţele Armate ale Comitetului pentru Eliberarea Popoarelor Rusiei (В.С. К.О.Н.Р. Вооружённые Силы Комитета по Освобождению Народов России)

V.C.K.B.K.S. – Comisia Extraordinară a Întregii Rusii pentru Combaterea Contrarevoluţiei şi Sabotajului (В.Ч.К.Б.К.С. – Всероссийская Черезвычайная Комисия по Борьбе с Контрреволюцией и Саботажем)

ZacordotBirou de Externe al Partidului Comunist (bolşevic) Ucrainean, care lucra şi în profitul Internaţionalei Comuniste (Закордонное Отделение Коминтерна)


 Hosted by uCoz